Algemene voorwaarden Techonomy B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen gedaan door Techonomy, alle werkzaamheden en diensten verricht door Techonomy en alle overeenkomsten met Techonomy.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen Techonomy en Opdrachtgever.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten.

2. Definities / algemene bepalingen

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Techonomy: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: “Techonomy B.V.”, gevestigd te (5617 BA) Eindhoven aan de Torenallee 3 ;

b. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die met Techonomy een Overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Techonomy en de Opdrachtgever betreffende het verstrekken van de Dienst;

d. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.2. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast(en) de rechtsgeldigheid van de overige niet-nietige of niet- vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden worden beschikbaar gesteld op de website van Techonomy, waar deze voorwaarden op te slaan, te downloaden en te printen zijn. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

2.4 Techonomy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft zij het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Elk aanbod gedaan door Techonomy is telkens vrijblijvend. Ieder aanbod kan door Techonomy binnen 5 kalenderdagen na aanvaarding door Opdrachtgever worden herroepen.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van Techonomy.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Techonomy verstrekte gegevens waarop Techonomy haar aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft Techonomy het recht om de aanbieding te wijzigen.

3.4 Technische gegevens, vormgeving en functionaliteiten vermeld op de website van Techonomy, alsook in aanbiedingen en/of offertes, zijn niet bindend voor Techonomy, in die zin dat geringe afwijkingen Opdrachtgever niet het recht geven de Overeenkomst te ontbinden of vernietigen, dan wel haar (betalings)verplichtingen op te schorten.

4. Prijs en betaling

4.1 Alle gehanteerde prijzen zijn in Euro en exclusief Omzetbelasting, vervoerskosten en overige kosten, zoals invoerrechten, heffingen, e.d. (tenzij anders vermeld).

4.2 Techonomy is niet gehouden een Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

4.3 Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.

4.4 Techonomy is gerechtigd de prijzen van door haar geleverde diensten te wijzigen, indien deze wijzigingen het gevolg zijn van bepaalde kostenbepalende factoren, van welke aard dan ook, die bij het afsluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren en de prijswijziging redelijk is.

4.5 Additioneel op het bepaalde in artikel 4.4. van deze algemene voorwaarden, is Techonomy gerechtigd de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld, waarna Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst te beëindigen tegen het moment dat de tariefswijziging ingaat.

4.6 De betalingstermijn voor voldoening van de facturen van Techonomy is veertien (14) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4.7 Betaling dient te geschieden in euro’s op de door Techonomy aangewezen bankrekening.

4.8 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst twijfel bestaat of Opdrachtgever haar verplichtingen kan nakomen, dan wel haar verplichtingen reeds niet nakomt, is Techonomy met onmiddellijke ingang gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

4.9 Indien de facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Techonomy gerechtigd het openstaande bedrag te vermeerderen met wettelijke handelsrente.

4.10 Op het moment dat Techonomy haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is Techonomy gerechtigd incassokosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever, gelijk aan 15% van het openstaande factuurbedrag.

4.11 Verrekening door Opdrachtgever met betalingsverplichtingen aan Techonomy is uitdrukkelijk uitgesloten.

4.12 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als Opdrachtgever bij de betaling expliciet vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een (latere) factuur.

5. Gebruikerslicentie product

5.1 Indien de Overeenkomst strekt tot het tot stand brengen van een applicatie, webpagina, website of andersoortig product dan blijven de intellectuele eigendomsrechten in eigendom van Techonomy, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Techonomy verstrekt een gebruikerslicentie aan Opdrachtgever voor het gebruik van het product, alsmede verstrekt Techonomy de overeengekomen gebruikersdocumentatie, het een en ander voor onbepaalde duur of voor de termijn die door partijen is overeengekomen.

5.3 Na oplevering wordt het product eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd het product te gebruiken, welk gebruik voor rekening of risico plaatsvindt van Opdrachtgever. Techonomy is na oplevering niet langer verantwoordelijk voor de werking van het product tenzij partijen een onderhoudscontract zijn overeengekomen.

5.4 Het recht op gebruik van het product krachtens de gebruikerslicentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar ex artikel 3:83 lid 2 BW, niet-verpandbaar en niet (sub)licenceerbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden gebruik te laten maken van of toegang te geven tot het product, op welke wijze dan ook.

5.5 Onder de gebruikersdocumentatie vallen uitdrukkelijk niet de zogenaamde objectcode(s) en/of broncode(s) van het product, dan wel de bij de ontwikkeling van het product tot stand gekomen technische documentatie.

5.6 Techonomy is immer gerechtigd (technische) maatregelen te nemen tegen onrechtmatig gebruik van de gebruikerslicentie of programmatuur. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan beveiligingsmaatregelen te verwijderen of anderszins onklaar te maken, die strekken ter bescherming van het product, dan wel op enige andere manier wijzigingen aan te brengen in het product.

5.7 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden medewerking te verlenen aan een door (of namens) Techonomy ingesteld onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Daaronder begrepen het verstrekken van toegang tot gebouwen en ruimtes, alsook toegang tot systemen. Techonomy zal de eventuele vertrouwelijke informatie die haar hierdoor bekend wordt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandelen.

6. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

6.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien de omvang van de Overeenkomst tussentijds wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal Techonomy dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

6.2 Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door Techonomy extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Aanvang Dienst en acceptatie

7.1 Techonomy zal binnen een redelijke termijn na aangaan van de Overeenkomst het product installeren c.q. gebruiksklaar maken voor Opdrachtgever.

7.2 Opdrachtgever is gehouden om onverwijld zorg te dragen voor de benodigde faciliteiten ten behoeve van de installatie en inwerkstelling van het product.

7.3 Opdrachtgever is gedurende veertien (14) dagen na oplevering van het product gehouden te toetsen of de afgeleverde product beantwoordt aan de door Techonomy kenbaar gemaakt functionele of technische specificaties. Het product geldt als tussen partijen geaccepteerd in het geval:

7.4 Opdrachtgever binnen de testperiode van veertien (14) dagen geen klachten kenbaar maakt;

 • de binnen de testperiode kenbaar gemaakte klachten zijn verholpen;
 • Opdrachtgever het product in gebruik neemt.

8. Beschikbaarheid, updates en onderhoud

8.1 Techonomy heeft de inspanningsverplichting om haar product ononderbroken beschikbaar te houden voor Opdrachtgever, doch biedt hiertoe geen garanties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Techonomy is gerechtigd om in het kader van onderhoud, aanpassingen of verbetering van het product, het product tijdelijk buiten gebruik te stellen. Deze buitengebruikstelling zal minimaal twaalf (12) uur van tevoren worden aangekondigd, waarbij Techonomy zich inspant om de buitengebruikstelling te plannen op momenten dat Opdrachtgever daar zo weinig mogelijk overlast van heeft. Techonomy is nimmer aansprakelijk voor mogelijke schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van buitengebruikstelling.

8.3 Techonomy heeft ten behoeve van vragen een helpdesk ingericht die Opdrachtgever kan bereiken op een aan haar kenbaar gemaakt e-mailadres en telefoonnummer tijdens kantooruren. Techonomy spant zich in om de vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

8.4 De bepalingen uit dit artikel zijn enkel van toepassing, indien partijen met elkaar een onderhoudscontract hebben gesloten, dan wel wanneer partijen zijn overeengekomen dat Techonomy verantwoordelijk is voor de werking van het product na oplevering.

9. Back-up en Beveiliging

9.1 Door Techonomy wordt iedere dag onverplicht een back-up gemaakt van de gegevens die worden verwerkt in het product. Techonomy biedt geen garanties voor de beschikbaarheid van back-upgegevens.

9.2 Techonomy maakt gebruik van zogenaamde SSL-certificaten teneinde de gegevensoverdracht te beveiligen.

10. Persoonsgegevens en cookies

10.1 In het geval er door Opdrachtgever of Gebruiker persoonsgegevens worden ingevoerd in het product heeft het volgende te gelden. Techonomy is verwerker in de zin van de AVG. Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

10.2 Techonomy zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die verwerking van persoonsgegevens met zich brengt. Deze beveiliging beperkt zich echter tot systemen of infrastructuur die in de macht liggen van Techonomy en ontslaat Opdrachtgever in geen enkel opzicht van haar verplichtingen onder de AVG.

10.3 Indien Opdrachtgever op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te wijzigen, verwijderen of over te dragen, verleent Techonomy hieraan medewerking, onder vergoeding door Opdrachtgever van de redelijk te maken kosten door Techonomy.

10.4 Het product maakt mogelijk gebruik van “cookies”. Opdrachtgever is derhalve gehouden om Gebruiker hierover te informeren en haar toestemming te vragen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De totale aansprakelijkheid van Techonomy wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

11.2 De aansprakelijkheid van Techonomy wordt uitgesloten, op welke rechtsgrond dan ook, voor zover het schadebedrag meer beloopt dan de dekking van de beroeps-/ aansprakelijkheidsverzekering van Techonomy.

11.3 Techonomy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Techonomy wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:

 • overmacht van toeleveranciers van Techonomy;
 • het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door Opdrachtgever aan Techonomy zijn voorgeschreven;
 • gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Techonomy is voorgeschreven;
 • overheidsmaatregelen;
 • elektriciteitsstoringen;
 • storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;
 • epidemieën en natuurrampen;
 • staking van het personeel van Techonomy; en
 • algemene vervoersproblemen.

11.4 Indien een overmacht situatie langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Techonomy meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Techonomy vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de schade, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Techonomy voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst.

12. Intellectueel eigendom

12.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde producten alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij Techonomy dan wel diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht en mag derhalve het product of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of anderszins gebruiken anders dan krachtens de gebruikerslicentie is toegestaan.

12.2 Opdrachtgever is gehouden het intellectueel eigendom behorend bij de Dienst en het geleverde product te respecteren en zich te onthouden van het maken van inbreuken op de rechten van Techonomy, dan wel het mogelijk maken van een inbreuk door een derde.

12.3 Bij iedere overtreding van het eerste en tweede lid is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00, te vermeerderen met € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, dan wel niet is ongedaan gemaakt, onverminderd het recht van Techonomy om haar schade te verhalen op de Opdrachtgever, dan wel nakoming te verlangen.

13. Diverse bepalingen

13.1 Een Overeenkomst doet geen exclusiviteit ontstaan.

13.2 Als Partijen gebruik maken van een elektronische handtekening dan verbinden ze daaraan dezelfde rechtsgevolgen die een niet-elektronische handtekening heeft

13.3 De Opdrachtgever onthoudt zich ervan om personen die voor Techonomy werken (in)direct in dienst te nemen, voor hem te laten werken of daartoe een aanbod te doen. De Opdrachtgever mag op geen enkele manier proberen om deze personen hun relatie met Techonomy te doen beëindigen tijdens de duur van een Overeenkomst en tot 12 maanden daarna, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen door beide partijen. Als de Opdrachtgever deze bepaling niet nakomt is hij een direct opeisbare forfaitaire schadevergoeding van € 50.000 verschuldigd aan de Opdrachtnemer. Ook heeft Techonomy het recht om een volledige schadevergoeding te eisen of andere rechtsmiddelen in te stellen.

13.4 Een bepaling in een Overeenkomst heeft voorrang op een daarmee strijdige bepaling in de Algemene Voorwaarden.

14. Einde Overeenkomst

14.1 De Overeenkomst wordt steeds voor bepaalde tijd aangegaan en kan niet worden opgezegd.

14.2 In het geval de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, eindigt het gebruiksrecht van Opdrachtgever direct en wordt hem de toegang tot het product ontzegd.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering is of zal worden gegeven of indien de Opdrachtgever in het buitenland woonachtig c.q. gevestigd is, zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn op de Overeenkomst.

15.2 Geschillen tussen Opdrachtgever en Techonomy zullen in eerste instantie getracht te worden opgelost door onderling overleg, waarna het geschil (desgewenst) zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Versie: 4 januari 2024