Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Techonomy BV.

Algemene voorwaarden Techonomy BV

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die klanten van Techonomy afnemen bij Techonomy. Dit betreft bijvoorbeeld consultancy & advies, trainingen, software implementaties & connecties, marketing campagnes en alle andere werkzaamheden die Techonomy in opdracht van haar klanten uitvoert. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer Techonomy derde partijen inschakelt om werkzaamheden voor haar klanten uit te voeren.
1.2 Klanten zijn wederpartijen van Techonomy en nemen producten en/of diensten af van Techonomy.
1.3 Techonomy, gevestigd te Eindhoven onder KvK-nummer 09204741, levert producten en/of diensten.
1.4 Deze voorwaarden worden standaard meegestuurd met offertes en prijsopgaven van Techonomy. Mocht u, zonder vragen en/of opmerkingen over deze voorwaarden, akkoord gaan met een offerte dan gaan wij er vanuit dat u akkoord bent gegaan. Wanneer u het niet of gedeeltelijk niet eens bent met de bepalingen dan wordt er, indien gegrond, voorwaarden op maat gemaakt voor de betreffende opdracht.
1.5 Uw inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.


ARTIKEL 2. OFFERTES

2.1 Offertes en prijsopgaven van Techonomy zijn 30 dagen geldig en worden kosteloos opgemaakt. Na het tekenen van de offerte door u als klant, heeft Techonomy nog 5 werkdagen om de offerte te weigeren. Daarna ligt er een overeenkomst tussen Techonomy en u en dient Techonomy de overeengekomen producten en/of diensten te leveren.
2.2 Offertes en prijsopgaven verzenden wij per e-mail. Alleen een schriftelijk akkoord per e-mail of op papier is geldig. Mondelinge of telefonische afspreken zijn ongeldig.
2.3 Een oriënterend gesprek gebeurt meestal telefonisch, via Skype of op een fysieke locatie. Normaliter worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken.
2.4
De in offertes en prijsopgaven opgenomen kosten zijn exclusief BTW en bijkomende kosten als reis en verblijfskosten.
2.5
Offertes en prijsopgaven worden gemaakt op basis van door u aangeleverde eisen, wensen en andere relevante informatie. Als klant bent u hier verantwoordelijk voor. Als de informatie onjuist of onvolledig was dan heeft Techonomy het recht om de offerte te wijzigen of teniet te verklaren.
2.6
In een offerte of prijsopgave opgenomen aanbetaling dient eerst te worden voldaan, voordat wordt overgegaan op het starten van de werkzaamheden of de inkoop van producten en/of diensten.


ARTIKEL 3. UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

3.1 Het overgrote deel van de werkzaamheden van Techonomy bestaat uit het verrichten van arbeid, zoals het geven van strategisch advies, ontwikkelen van marketingcampagnes, inrichting van software systemen etc. Dit doet Techonomy uiteraard met de beste intenties, inzicht en vermogen, zoals u van professionals mag verwachten.
3.2
Wanneer Techonomy derde partijen vraagt om (gedeelten) van uw opdracht te laten uitvoeren dan is dat toegestaan en verwacht Techonomy dat deze partijen met dezelfde intenties en inzichten werken.
3.3
Alle overeenkomsten die u met Techonomy aangaat zijn gericht op inspanningsverplichting en niet op resultaatverplichting. Dit betekent dat we geen garanties kunnen doen dat de verwachtingen en resultaten, die u voor ogen hebt, gehaald kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het behalen van posities in zoekmachines, resultaten van e-mail- of social mediacampagnes etc.
3.4
Om de uitvoering van uw opdracht zo goed mogelijk te kunnen doen verwacht Techonomy alle medewerking in de aanlevering van documenten, inlogcodes etc. Wanneer dit niet gebeurd en de ontwikkeling hierdoor (gedeeltelijk) stilvalt dan heeft Techonomy het recht om de overeenkomst of planning op te schorten.
3.5
Bij het uitvoeren van werkzaamheden kan Techonomy Techonomy van u nodig heeft. Techonomy gaat er vanuit dat er geen auteursrechten of andere rechten aan de aangeleverde spullen hangen.
3.6 Wanneer er tijdens de uitvoering wettelijke verplichtingen gelden dan houdt Techonomy zich daaraan. Dit betreft bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevens- bescherming en andere eisen die de wet stelt. Wanneer dit in gedrang komt met de overeengekomen werkzaamheden brengt Techonomy u hiervan direct op te hoogte.


ARTIKEL 4. INKOOP VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

4.1
Het kan voorkomen dat voor een opdracht inkoop van externe producten of diensten nodig is. Denk aan plug-ins voor websites etc. Als klant vraagt Techonomy u om de inkoop zoveel mogelijk zelf te regelen, tenzij anders is overeengekomen in de offerte.
4.2
Indien Techonomy de inkoop voor haar rekening neemt dan zijn de kosten opgenomen in de offerte of prijsopgave. Wanneer hiervoor een aanbetaling wordt gevraagd dient deze eerst voldaan te zijn, voordat wij tot inkoop overgaan.
4.3 Techonomy koopt haar producten en diensten in bij gerenommeerde partijen. Echter staat Techonomy niet garant voor de geleverde kwaliteit van deze partijen. Wanneer er onenigheid ontstaat over de levering of de kwaliteit van de producten/diensten dan zoekt Techonomy samen met u als klant en de derde partij naar de best mogelijke oplossing. Techonomy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die hieruit voortkomen, zowel direct als indirect.


ARTIKEL 5. UW VERPLICHTINGEN

5.1
Om de uitvoering van uw opdracht zo goed mogelijk te kunnen doen verwacht Techonomy alle medewerking in de aanlevering van documenten, inlogcodes etc. Techonomy zal aangeven watTechonomy van u nodig heeft. Techonomy gaat er vanuit dat er geen auteursrechten of andere rechten aan de aangeleverde spullen hangen.
5.2
Indien er werkzaamheden plaats moeten vinden op externe locaties, dat wil zeggen; overal behalve op het kantoor van Techonomy, dan gaat Techonomy er vanuit dat benodigde faciliteiten beschikbaar zijn.
5.3
Indien er door verlate of onjuiste aanlevering vertragingen ontstaan dan mag Techonomy de overeenkomst of planning opschorten of verschuiven.
5.4
Via deze overeenkomst vrijwaart u Techonomy van aanspraken door derden, horende bij de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten. Schades kunnen niet op Techonomy verhaald worden. Wanneer er een geschil ontstaat verwacht Techonomy van u alle medewerking.


ARTIKEL 6. EIGENDOM

6.1
Een applicatie, webpagina of website koopt u van Techonomy en is daarna uw eigendom. Dit betekent dat u er mee mag doen wat u wilt en door wie u dit wilt laten doen. Techonomy is na oplevering niet meer verantwoordelijk voor de werking van een webpagina of website. Dit ligt anders wanneer een onderhoudscontract is afgesloten tussen u als klant en Techonomy. De overeenstemmingen die daarin zijn opgenomen gelden dan, i.c.m. met deze overeenkomst.
6.2
Wanneer u documenten, afbeeldingen, teksten etc. aanlevert dan blijven die uw eigendom. Techonomy gebruikt ze alleen maar om onze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
6.3
Voor bijvoorbeeld e-mailmarketing of social media kan het nodig zijn dat Techonomy persoonsgegevens van uw relaties nodig heeft. Deze persoonsgegevens blijven uw eigendom en verantwoordelijkheid. Zie ook artikel 7 over persoonsgegevens.
6.4
Zoals u mag verwachten gaat Techonomy met alles wat van u is uiterst voorzichtig en in vertrouwen om. Geheime informatie blijft geheim en wordt niet gedeeld met derden.


ARTIKEL 7. PERSOONSGEGEVENS

7.1
Volgens de Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG) mogen persoonsgegevens niet zo maar verwerkt worden. Wanneer Techonomy toegang nodig heeft tot uw persoonsgegevens en die van uw relaties, is daarvoor een verwerkersovereenkomst nodig. Hiervan heeft Techonomy een format liggen. Deze dient door zowel u als klant als door Techonomy ondertekent te worden.
7.2
Persoonsgegevens blijven uw eigendom. Eventuele lekken, claims e.d. zijn in eerste instantie dan ook voor uw rekening. Indien gegrond kunt u daarna de verantwoordelijkheid verhalen op Techonomy. Techonomy zal dan, volgens de bepalingen in de verwerkersovereenkomst op zoek gaan naar een oplossing. Techonomy beschikt over een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering en kan en mag daar aanspraak op maken.


ARTIKEL 8. LEVERING

8.1
De leveringstermijnen die Techonomy opgeeft zijn een indicatie. Uiteraard probeert Techonomy altijd zo snel mogelijk op te leveren, na akkoord op een offerte of prijsopgave. Indien een besproken termijn niet gehaald kan worden, meldt Techonomy dit zo snel mogelijk en komt Techonomy met een aangepaste termijn. Het verlopen van een termijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
8.2
Na oplevering verwachten wij binnen 5 werkdagen feedback op de geleverde diensten of producten. Als wij binnen 5 werkdagen geen bericht hebben gehad zien wij de opdracht als afgerond. Indien 5 werkdagen te kort voor u is dien u dit zo snel mogelijk aan te geven, in ieder geval binnen deze 5 werkdagen. Samen kijken we dan naar een nieuwe feedback termijn.


ARTIKEL 9. BEЁINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN

9.1
Beëindiging door één van beide partijen is mogelijk, indien daar een gegronde reden voor is en deze schriftelijk is overlegd aan de andere partij. Beëindiging kan ook wanneer Techonomy in gebreke blijft of wanneer jij als klant in gebreke blijft. Indien Techonomy of de klant failliet gaat is beëindiging noodzakelijk.
9.2 Indien jij de overeenkomst voortijdig beëindigt hebben wij het recht de gemaakte uren en kosten tot het moment van beëindiging te factureren.
9.3
Wanneer wij de overeenkomst beëindigen kun u daarvoor geen schadevergoeding vragen. Wel kijken we, indien gewenst en samen met u, naar een oplossing of eventuele andere partij die de werkzaamheden over kan nemen.


ARTIKEL 10. BETALING EN INCASSOKOSTEN
10.1
Wij hanteren een standaard betalingstermijn van 14 dagen. Binnen die periode verwachten wij van u een betaling van het factuurbedrag. Dit kan via overschrijving of iDeal.
10.2
Facturen verzenden wij per e-mail. Indien u ze schriftelijk wilt hebben dan horen wij dat graag.
10.3 Bij bedragen boven de € 500,- kunnen wij om een aanbetaling vragen van 25% of 50%. Deze factuur dient eerst voldaan te zijn, voordat wij starten met de werkzaamheden.
10.4
Automatische facturen, voor bijvoorbeeld webhosting of onderhoud, factureren wij elke 1e van de maand of, indien anders overeengekomen, op de 1e van een kwartaal, half jaar of jaar.
10.5
Wanneer u het niet eens bent met een factuur dan horen wij dit graag direct. De factuur blijft staan, maar indien gegrond sturen wij een creditfactuur.
10.6
Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen versturen wij een herinnering. Na 7 dagen volgt er, indien nodig, een aanmaning. Deze dient binnen 3 dagen te zijn voldaan.
10.7
Wanneer de betaling na een aanmaning nog niet is voldaan dragen wij de facturen over aan een incassobureau. Deze handelt de openstaande kosten voor ons af met u. De eventuele kosten hiervoor zijn voor uw rekening en komen bij het factuurbedrag op.


ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1
Mochten wij ergens aansprakelijk voor zijn dan is dat beperkt tot hetgeen in deze overeenkomst is bepaald.
11.2
Techonomy is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door aangeleverde documenten, afbeeldingen, teksten etc. Wij gaan er vanuit dat deze goed en rechtenvrij zijn.
11.3
Techonomy is niet aansprakelijk voor fouten van derde partijen en tools, zoals bijvoorbeeld Google, webhoster TransIP, e-mailmarketingpakket MailChimp of Copernica etc.
11.4
Indien Techonomy aansprakelijk is dan behoudt zich dat tot directe schade. Dit zijn bijvoorbeeld de redelijke kosten om de omvang en oorzaak van de schade vast te stellen, kosten om aan onze gezamenlijke verplichtingen te kunnen voldoen volgens deze overeenkomst en de kosten ter beperking van verdere schade, mits aangetoond dat de maatregelen nodig zijn en van benodigde omvang zijn. Voor indirecte schade zijn wij nooit verantwoordelijk. Deze kosten kunnen niet op Techonomy verhaald worden.
11.5
Wanneer Techonomy aansprakelijk is dan wordt het schadebedrag gemaximaliseerd tot het overeengekomen offerte- of factuurbedrag. In ieder geval is het schadebedrag nooit hoger dan door onze beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed.
11.6
Wanneer u ons aansprakelijk wilt stellen doe u dit zo snel mogelijk en tot maximaal 1 jaar na facturering van de betreffende opdracht.


ARTIKEL 12. OVERMACHT
12.1
Indien aan onze kant overmacht ontstaat hoeven wij niet aan onze verplichtingen te voldoen. Uiteraard brengen wij u hiervan direct op de hoogte.
12.2
Onder overmacht verstaan wij alle situaties die hierover in de wet zijn opgenomen, onvoorziene situaties, ziekte of overlijden en situaties die zich voordoen bij derde partijen.
12.3
Indien wij door overmacht niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen dan mogen wij de overeenkomst per direct opschorten. Samen met u als klant kijken we dan uiteraard wel naar de best mogelijke oplossing voor u.


ARTIKEL 13. KLACHTEN
13.1 Wanneer u een klacht hebt over ons of de geleverde werkzaamheden of diensten horen wij die graag zo snel mogelijk. Het streven is om uw klacht binnen 2 weken af te handelen.
13.2 Is uw klacht terecht dan komen wij met een passende oplossing, in geld of een andere vorm.
13.3 Wanneer u een klacht hebt over een derde partij die betrokken was bij de opdracht, dan dient u die in bij deze derde partij. Uiteraard in overleg met ons, zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.
13.4 Op deze overeenkomst, werkzaamheden en producten is het Nederlands juridisch recht van toepassing. Wanneer wij er onderling niet uitkomen worden geschillen aan een bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.

ARTIKEL 14. CONTACT
14.1 Indien, na het lezen van de Algemene Voorwaarden, er nog vragen bestaan, aarzel dan niet om contact op te nemen via:
Techonomy BV
Torenallee 3
5617 BA Eindhoven
email: info@techonomy.nl
internet: www.techonomy.nl

Branches waarin we werken: